2019 Yılı Hasta Hakları Toplantı Kararları
18 Aralık 2019


SAĞLIK

TESİSİNİN İSMİ

BAŞVURU

TARİHİ

BAŞVURU

NUMARASI

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

KURUL KARAR ÖZETİ

Edirne Sultan 1. Murat Devlet

Hastanesi

04.01.2019

2019-785

25.02.2019

2019-1

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma ” kapsamında sağlık hizmetinden ihtiyaçlarına uygun olarakfaydalanmahakkınıkullandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığına

oybirliği ile karar verilmiştir.

EdirneSultan1.

Murat Devlet

28.01.2019

2019-6662

25.02.2019

2019-2

Başvuru sahibinin ve şikayete konu olan hekimin konuşmalarına tanık başka bir

kişi olmadığı için değerlendirme dışı olarak kabul edilmiştir.

Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi

04.02.2019

2019-8346

25.02.2019

2019-3

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma ” kapsamında sağlık hizmetinden ihtiyaçlarına uygun olarakfaydalanmahakkınıkullandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Edirne Özel Keşan Hastanesi

09.04.2019

2019-27663

29.04.2019

2019-4

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma ” kapsamında sağlık hizmetinden ihtiyaçlarına uygun olarakfaydalanmahakkınıkullandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi

29.04.2019

2019-33483

20.05.2019

2019-5

Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 42/A maddesinde belirtilen “Hastanın Uyması Gereken Kurallar” başlığı altında bulunan “d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin  haklarına  saygı  gösterir. ”  bendine  uygun davranmadığı ve yine yönetmeliğin “Tedaviyi Reddetme ve Durdurma” başlıklı “Madde 25- Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhinekullanılamaz.”neistinadenkendiisteğiiletedavisinisonlandırdığı

anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

EdirneUzunköprü

Devlet Hastanesi

07.05.2019

2019-35827

20.05.2019

2019-6

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile

Edirne Sultan 1. Murat Devlet

Hastanesi

10.06.2019

2019-42390

17.06.2019

2019-7

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile

EdirneUzunköprü

Devlet Hastanesi

30.05.2019

2019-41899

17.06.2019

2019-8

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile

EdirneUzunköprü

Devlet Hastanesi

30.05.2019

2019-41892

17.06.2019

2019-9

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile

Edirne Sultan 1.

Murat Devlet Hastanesi

19.06.2019

2019-45159

01.07.2019

2019-10

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile

Edirne Sultan 1.

Murat Devlet Hastanesi

19.06.2019

2019-45158

01.07.2019

2019-11

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

05.07.2019

2019-49727

16.07.2019

2019-12

Başvuru sahibinin Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 42/A Hastanın Uyması Gereken Kurallar Başlıklı 42/A maddesinin “a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.” Bendine uygun davranmadığı ve 2008/4 sayılı genelgeyi ihlal ettiğiayrıcaacil servise gelişinden itibaren şikayetine yönelik tüm tedavi işlemlerinin yapıldığı, bu haliyle Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma” kapsamında sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Edirne Özel Trakya Hastanesi

18.07.2019

2019-52836

02.08.2019

2019-13

Başvuru sahibi radyoloji hekimi tarafından önerilen görüntüleme yöntemini kabul etmeyerek başka bir sağlık kuruluşunu tercih ederek Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin “Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme başlıklı Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.” hakkını kullandığı,  bu nedenle hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

15.08.2019

2019-59475

09.09.2019

2019-14

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun    Olarak    Sağlık    Hizmetlerinden    Faydalanma ”    kapsamında sağlık

hizmetindenfaydalandığıanlaşıldığındanhastahakkıihlaliolmadığınaoybirliğiile karar verilmiştir.

Edirne Özel Keşan Hastanesi

29.08.2019

2019-63200

09.09.2019

2019-15

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğinceAdalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma” kapsamında sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Edirne Özel Ekol Hastanesi

16.09.2019

2019-66866

30.09.2019

2019-16

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğinceAdalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma” kapsamında sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşılmış olup oybirliği ile hasta hakları ihlali olmadığına karar verilmiştir

Edirne Özel Ekol Hastanesi

27.09.2019

2019-69821

30.09.2019

2019-17

Yapılan başvuru ile ilgili dosya kurulda değerlendirmeye alınmış; konu, başvuru sahibinin beyanı, ilgili görevlilerden alınan bilgiler ve diğer belgeler ile mevzuatlar doğrultusunda tartışılmıştır. Konu ile ilgili dilekçe Müdürlüğümüze Valiliğimiz tarafından gönderilmiş olup Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca bir inceleme yapılmakta ise de; konunun Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Kurulun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları başlıklı “ı) Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.” bendi gereğince kurul tarafından değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.

Edirne Keşan Devlet Hastanesi

27.09.2019

2019-69899

22.10.2019

2019-18

Yapılan başvuru ile ilgili dosya kurulda değerlendirmeye alınmış; konu, başvuru sahibinin beyanı, ilgili görevlilerden alınan bilgiler ve diğer belgeler ile mevzuatlar doğrultusunda tartışılmıştır. Başvuru sahibi ve hekim arasında geçen konuşmaların tanık beyanlarıyla da sabit olmasına rağmen şikayet eden ve şikayet olunan arasında hasta ve hekim ilişkisi bulunmadığından hasta hakları kapsamında değerlendirilemeyeceği; ancak adli yargının alanına girdiği bu konuda hakkını arayabileceği sonucuna varılmıştır.

Edirne Toplum Sağlığı Merkezi

15.10.2019

2019-74419

22.10.2019

2019-19

Yapılan başvuru ile ilgili dosya kurulda değerlendirmeye alınmış; konu, başvuru sahibinin beyanı, ilgili görevlilerden alınan bilgiler ve diğer belgeler ile mevzuatlar doğrultusunda tartışılmıştır. Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekimlerin çalışma takvimleri doğrultusunda çalıştıkları ve belirli aralıklarla Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ nda da görev yaptıkları anlaşılmakla birlikte başvuru sahibinin Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereği Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma kapsamında sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

05.11.2019

2019-79748

18.11.2019

2019-20

Yapılan başvuru ile ilgili dosya kurulda değerlendirmeye alınmış; konu, başvuru sahibinin beyanı, ilgili görevlilerden alınan bilgiler ve diğer belgeler ile mevzuatlar doğrultusunda tartışılmıştır. Ani işitme kaybı sebebi ile 3. Basamakta tedavisi düzenlenmiş ve takip edilmekte olan hasta, 2. Basamak enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurmuş olması uygun olmamakla birlikte; yanlış polikliniğe geldiği anlaşılmış ve hasta, ilgili hekim tarafından gitmesi gerektiği yere yönlendirilmiş olup başvurusundaki süreç doğru işlenmiştir. Anılan güne ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; kayıtların ses kaydı içermemesi sebebiyle aralarında geçen konuşmalar bilinmemekle birlikte başvuruda belirtildiği üzere; “Densizlik ettin.” cümlesi hakaret içeren bir ifade olarak değerlendirilmemektedir. Başvuru sahibinin, Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereği Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma kapsamında sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakları ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Edirne Keşan Devlet Hastanesi

21.11.2019

2019-85184

03.12.2019

2019-21

Yapılan başvuru ile ilgili dosya kurulda değerlendirmeye alınmış; konu, başvuru sahibinin beyanı, ilgili görevlilerden alınan bilgiler ve diğer belgeler ile mevzuatlar doğrultusunda tartışılmıştır. Başvuru sahibinin ve hastanın hekim seçme hakkını kullanarak, tedaviye dış merkezde devam ettiği, Keşan Devlet Hastanesi Acil servise başvurularında ise gerekli işlemlerin ilgili hekimlerce yapıldığı ayrıca hastanın hastaneye başvurduğu dönemlerde yapılan işlemlerinde herhangi bir eksiklik olmadığı düşünüldüğünden Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereği Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma kapsamında sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

26.11.2019

2019-85441

16.12.2019

2019-22

Yapılan başvuru ile ilgili dosya kurulda değerlendirmeye alınmış; konu, başvuru sahibinin beyanı, ilgili görevlilerden alınan bilgiler ve diğer belgeler ile mevzuatlar doğrultusunda tartışılmıştır. Başvuru sahibinin ve şikayete konu olan sekreterin konuşmalarına tanık başka bir kişi olmadığı için değerlendirilememekle birlikte başvuru sahibinin hastaneye başvurduğu dönemlerde; Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir