4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Hekimliğe Başvuru Duyurusu
02 Aralık 2019


İLAN

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, uzman tabip ve tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (ı) bendi ise devlet hizmeti yükümlüsü olmayan uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmeleri ile ilgili, 2019 yılı 4924 vizeleri ve Bakanlığımız 2018/9 sayılı Genelgesi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06/04/2018 tarih ve E.01-2056 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, boş bulunan sözleşmeli uzman tabip ve tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. 


USUL VE ESASLAR 

1.Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmet Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlülerin yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
2.1.Basamak Sağlık Tesislerinde vizelenen uzman tabip pozisyonları, acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel dağılım cetvelinde öngörülen branş ve sayılar esas alınarak kullanılacaktır.
3.2.Basamak Sağlık Tesislerinde vizelenen sözleşmeli uzman tabip pozisyonları, sadece acil tıp uzmanları için kullanılacaktır.
4.2.Basamak Sağlık Tesislerinde vizelenen sözleşmeli tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır.
5.Yerleştirme işlemlerinden sonra boş vize kalması durumunda ilgili boş pozisyonun bulunduğu birimin dışında Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerde Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan ilgili branştaki personelin talepleri değerlendirilecektir.  
6.Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
7.Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
8.4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelin, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan, ‘‘İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda 2 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemezler. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ düzenlemesine istinaden başvuruları kabul edilmeyecektir. 
9.Başvurular personelin halen görev yaptığı sağlık tesisine yapılacak olup, ilgili sağlık tesisi tarafından 08/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar (postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına gönderilecektir.
10.Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonunca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır. 
11.Yerleştirme sonuçları aynı gün Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecektir.
12.Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

 

KURA TAKVİMİ

Başvuruların alınması                     : 02/07/2019 - 05/07/2019

Başvuruların değerlendirilmesi      : 09/07/2019

Kura yeri                                          : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Kura tarihi                                       : 10/07/2019 Saat:10:00

MÜNHAL POZİSYONLAR

BİRİM ADI

UNVANI

MÜNHAL POZİSYON

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi

Tabip

1

Uzunköprü Devlet Hastanesi

Tabip

4

Keşan Devlet Hastanesi

Tabip

2

Meriç İlçe Devlet Hastanesi

Tabip

1

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi

Tabip

2