4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Hekimliğe Başvuru Duyurusu
05 Şubat 2020

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPAN UZMAN TABİP VE TABİPLERİN 4924 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMALARINA İLİŞKİN İLAN METNİ

 

4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonları Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı birimlere vize edilen pozisyon sayıları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/01/2020 tarih ve E.508 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, uzman tabip ve tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nin 5inci maddesinin (ı) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır.

Bu çerçevede, boş bulunan sözleşmeli uzman tabip ve tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde yapılacaktır.

 

A-GENEL ESASLAR:

 1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmet Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlülerin yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 1. 2.Basamak Sağlık Tesislerinde vizelenen sözleşmeli tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır.
 2. Yerleştirme işlemlerinden sonra vizeli boş pozisyon kalması durumunda boş pozisyonun bulunduğu birimin dışında Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerde Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan ilgili branştaki personelin talepleri değerlendirilecektir. 
 3. Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek, hizmet puanı ve hizmet süresi eşit olması durumunda kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 4. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 5. İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle il merkezinden ve ilçeden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 6. 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelin, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan, ‘‘İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda 2 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemezler. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ düzenlemesine istinaden başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Başvurular personelin halen görev yaptığı sağlık tesisine yapılacak olup, ilgili sağlık tesisi tarafından 07/02/2020 tarihi saat 14:00’a kadar Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına gönderilecektir.
 8. Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonunca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
 9. Yerleştirme sonuçları aynı gün Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecektir.
 10. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.


KURA TAKVİMİ


Başvuruların alınması                     :
03/02/2020 - 06/02/2020

Başvuruların değerlendirilmesi      : 10/02/2020

Kura yeri                                          : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Kura tarihi                                        : 11/02/2020 Saat:16:00


MÜNHAL POZİSYONLAR

BİRİM ADI

UNVANI

VİZE SAYISI

DOLU

POZİSYON SAYISI

BOŞ POZİSYON SAYISI

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi

Tabip

13

11

2

Uzunköprü Devlet Hastanesi

Tabip

7

4

3

Keşan Devlet Hastanesi

Tabip

8

6

2

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi

Tabip

2

0

2