21/10/2020 Tarihinde Yapılacak Olan 2020/01 Sayılı Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı İstihdamı Hakkında Duyuru
14 Ekim 2020

EDİRNE  İLİ KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI ALIMI 2020/EKİM MÜRACAAT İLANI

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesine istinaden kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), ve acil tıp teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir. Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

1.    Söz konusupozisyonlara;

a)   Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (Toplum Sağlığı, acil tıp teknisyenliği) bölümlerinden mezun olanlarbaşvurabilecektir.

b)  Vekil ebe, hemşire olarak çalışan kişiler de başvuruyapabilecektir.

2.    Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvurualınacaktır.

3.  Başvurutarihiitibariylealtıayöncesinekadarkamugörevlisiolanlar(657sayılıKanun4/A,4/B,4924 sayılı kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49.uncu maddesine göre çalışanlar v.b.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenlerbaşvurabileceklerdir.

 

4.       Başvurular Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimine 12.10.2020 – 19.10.2020 tarihleri arasında mesaisaatlerindeyapılacaktır.Postaveyadiğeryollarlayapılanbaşvurularkabuledilmeyecektir.Acilve öncedenöngörülemeyenbirmazeretnedeniyle(ailesindenbirininvefatı,kaza,hastalıkvs.)bizzatbaşvuru yapamayacak olan adaylar, noter onaylı "………….tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanı  yerleştirme  işlemleri  'nde  şahsım  adına,   aile   sağlığı   çalışanı   başvurusu   yapma yetkisini 'neveriyorum"ibaresiniiçerenvevekilinkimlikbilgilerinindenotercetasdikinin

yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir.) Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa da feshedilecektir.

 

5.      Başvuru dilekçesi (2 nolu dilekçe örneği.) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimine teslimedilecektir.

6.      Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeleraşağıdadır:

Ø  TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylıfotokopisi,

Ø  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (ÇKYS/İKYS'de Tescil Bilgisi Kontrolü yapılacak olup Diploma Tescil Kaydı bulunmayanların başvurusu kabul edilemeyecektir. Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman/Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

Ø  İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),

Ø  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin Psikiyatri uzmanı tarafından verilmiş tek hekim sağlık raporu (son 6 ay içerisindealınmış)

Ø  Aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği),


Ø  4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içindeçekilmiş)

Ø  İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile HekimiilanedilenyerleştirmedekikendibirimiileilgilisadecebirAileSağlığıÇalışanı ile) çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçeörneği.).

7.    Başvuruların değerlendirilmesi sırasında uygulanacak yöntem aşağıdaaçıklanmıştır.

*İlimize tahsis edilmiş bulunan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlem yapılacaktır.

a-    İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiylekullanılacaktır.

b-    Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşmeimzalanacaktır.Aynıilçedeboşkadrosayısındanfazlabaşvurudosyasımevcutiseöncelik(köy ve kasabadaki aile sağlığı merkezlerine öncelik verilecektir) yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personelineverilecektir.Bukapsamdadabirdenfazlabaşvuruolmasıhalindeöncelikbaşvuruevrakgiriş numarasına görebelirlenecektir.

 

* Vekil ebe statüsünde olan personel Aile Sağlığı Çalışanı olarak sözleşme imzalamak isterse vekil ebe statüsünden istifa etmesi gerekir.

*Boş olan pozisyonlar için kamuda görev yapan personel sözleşme imzaladığı takdirde pozisyon listeden çıkartılacaktır.

Yerleştirmesi yapılan Aile Sağlığı Çalışanı adaylarının listesi http://www.edirneism.saglik.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

Yerleştirildikleri ilan edilen ve Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçlanan Aile Sağlığı Çalışanı adayları Güvenlik soruşturması/arşiv araştırmasının sonuçlanmasına takiben bizzat Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Birimine müracaat ederek sözleşme imzalamak zorundadırlar. Sözleşme imzalamayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.

 

8. Aile Sağlığı Çalışanı pozisyonu için kamu personeli olmayan 2 (iki) Aile Sağlığı Çalışanı ile sözleşmeimzalanacaktır.

9.     Sözleşme imzalayan Aile Sağlığı Çalışanları SGK işlemleri için Aile Hekimliği Maaş Mutemetliğine müracaat etmelerigerekmektedir.

10.Yerleştirilen kişinin başvurusundan feragat etmesi veya sözleşme imzalamaması halinde başvuruda öncelikli 2.veya 3. kişiye sözleşmeimzalatılır.

 

6-tarihler.xlsx
boş pozisyonlar.xlsx
Kamu Dışı Aile Sağlı_Ustyazi_1a2a7bf4-eaeb-4399-88b8-167ff881a2ed.pdf
2 Nolu Dilekçe.docx
1 Nolu Dilekçe.docx