2020 Yılı Hasta Hakları Toplantı Kararları
13 Ocak 2021

NOSAĞLIK TESİSİNİN İSMİBAŞVURUKARARKURUL KARARININ ÖZETİ
TARİHİSAYISITARİHİSAYISI
1EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ20.01.20202019-472310.02.20202020-1Hasta yakınının, Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Hastanın Uyması Gereken Kurallar Başlıklı 42/A maddesinin a bendine “a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. uygun davranmadığı, hekim ile hasta yakını arasında sözel iletişim kazası oluştuğu, hekimin bu süreçte hastanın başvurusu hakkında gerekli iş ve işlemleri yaptığı bu sebeple başvuru sahibinin hastasının, Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
2EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ31.01.20202019-841610.02.20202020-2Şikayet konusunun Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Kurulun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları başlıklı “ı) Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.” bendi gereğince kurul tarafından değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir
3EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ27.01.20202020-648110.02.20202020-3Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
4EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ17.02.20202020-1250025.02.20202020-4Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ19.05.20202020-2534622.06.20202020-5Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
5EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ27.05.20202020-2563522.06.20202020-6Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
6EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ20.07.20202020-3213327.07.20202020-7Hasta ve hasta yakınının Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 42/A maddesi “a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.” ve “e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.” bentlerine uygun davranmadığı anlaşılmıştır. Hastanın Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” ve “Tedaviyi Reddetme ve Durdurma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. Hekimin, hasta ile iletişim konusunda daha dikkatli olması hakkında Kurul tarafından hastane yönetimine görüş öneride bulunulmuştur.
7EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ23.07.20202020-3258420.08.20202020-8Hasta Hakları Yönetmeliğinin Hastanın Uyması Gereken Kurallar başlıklı 42/A maddesinin a bendinde belirtildiği üzere “Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.” maddesine uygun davranmadığı, Tedavisi için gerekli olan işlemi yaptırmayarak da Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Tedaviyi Reddetme ve Durdurma hakkını kullandığı anlaşılmıştır. (Tedaviyi Reddetme ve Durdurma 25. Maddesi; “Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz.” ) Bu sebeplerle söz konusu başvuruda hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
8EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ19.08.20202020-624020.08.20202020-9Başvuru sahibinin hastasını başka bir hekime muayene kaydı açtırarak muayene işlemini tamamlaması Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin “Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme” başlıklı 9. Maddesi, “Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır. Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.” kapsamında değerlendirilmiş olup ayrıca bir başka hekime muayene olarak Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir
9EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ23.07.20202020-3258420.08.20202020-10Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin “Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme” başlıklı 8. Maddesi;(Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır. Acil vak'alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar. Hastanın sağlık kuruluşunda kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya bir başka sağlık kuruluşuna nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere açıklanır. Nakilden önce, gereken bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbben uygun görülen sağlık kuruluşuna, sevkeden kuruluş veya mevzuatla belirlenen yetkililerce verilir. Her iki durumda da hizmetin aksamadan ve kesintisiz olarak verilmesi esastır.) gereğince Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
10EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ18.08.20202020-3617721.08.20202020-11Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin “Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme” başlıklı 8. Maddesi;(Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır. Acil vak'alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar. Hastanın sağlık kuruluşunda kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya bir başka sağlık kuruluşuna nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere açıklanır. Nakilden önce, gereken bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbben uygun görülen sağlık kuruluşuna, sevkeden kuruluş veya mevzuatla belirlenen yetkililerce verilir. Her iki durumda da hizmetin aksamadan ve kesintisiz olarak verilmesi esastır.) gereğince Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
11EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ24.08.20202020-3707431.08.20202020-12Başvuru sahibinin tedavisine ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildiğinden Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi gereğince “Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma” hakkını kullandığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına karar verilmiş olup adı geçen personelin hasta ile iletişim konusunda daha dikkatli olması hakkında Kurul tarafından hastane yönetimine görüş öneride bulunulmuştur.
12EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ31.08.20202020-3803228.09.20202020-13Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Kurulun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları başlıklı “ı) Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.” bendi kapsamında değerlendirme dışı olarak görüşmeye alınmamıştır
13EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ14.09.20202020-4003028.09.20202020-14Başvuru sahibinin Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Tedaviyi Reddetme ve Durdurma başlıklı 28. Maddesi gereğince kendi isteği ile tedavi işlemini sonlandırdığı anlaşıldığından hasta hakları ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
14EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ17.09.20202020-4053028.09.20202020-15Başvuru sahibinin Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı 6. Maddesi gereğince hastane yönetimi tarafından muayene işleminin gerçekleştirildiği anlaşıldığında hasta hakları ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
15EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ2.11.20202020-4719312.11.20202020-16Başvuru sahibinin ise anılan yönetmeliğin 42/A Hastanın Uyması Gereken Kurallar başlıklı maddesinin “a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.” bendine uygun davranmayarak katılımcı bir yaklaşım sergilemediği, hastanın tedavisine ilişkin işlemlerde yine Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı 6. Maddesine uygun olarak (Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.) sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakları ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
16EDİRNE ÖZEL KEŞAN HASTANESİ18.11.20202020-496584.12.20202020-17Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Rıza Formu başlıklı 26. Maddesi gereği ; (Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşunca 15 inci maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilir. Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul edilmemesi durumunda, bu beyan imzalı olarak alınır, imzadan imtina etmesi halinde durum tutanak altına alınır. Rıza formu bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından imzalanır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ilgili sağlık meslek mensubu sorumludur. Rıza formları arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza edilir.) hastanın yasal temsilcisinden onay alındığından ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ nin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı 6. Maddesine uygun olarak (Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.) sağlık hizmetinden faydalandığı anlaşıldığından hasta hakları ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.