4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlan Metni
06 Eylül 2021

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

2021 YILI 3.DÖNEM

 4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, Uzman Tabip ve Tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nin 5 ninci maddesinin (ı) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan Uzman Tabip ve Tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır.

4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2021 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri, 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/12/2020 tarihli ve 2020/566 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2021 tarihli ve E.63 sayılı ve 133172115 barkod numaralı yazısı ile Müdürlüğümüz 03/09/2021 tarih ve E.11489 sayılı Makam Onayı ile kurulan 4924 Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

 

 

USUL VE ESASLAR

 

 

 1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmet yükümlülerin yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 1. II.Basamak Sağlık Tesislerinde vizelenen sözleşmeli tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır.
 2. Yerleştirme işlemlerinden sonra vizeli boş pozisyon kalması durumunda boş pozisyonun bulunduğu birimin dışında Müdürlüğümüze bağlı diğer birimlerde Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan ilgili branştaki personelin talepleri değerlendirilecektir. 
 3. Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek, hizmet puanı ve hizmet süresi eşit olması durumunda kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 4. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 5. İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle il merkezinden ve ilçeden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 6. 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelin, hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan, ‘‘İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Bu durumda 2 yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemezler. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’’ düzenlemesine istinaden başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Başvurular personelin halen görev yaptığı sağlık tesisine yapılacak olup, ilgili sağlık tesisi tarafından 08/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığına gönderilecektir.
 8. Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonunca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
 9. Yerleştirme sonuçları aynı gün Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecektir.
 10. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

 

 

KURA TAKVİMİ

 

Başvuruların alınması                    : 06/09/2021 – 07/09/2021

Başvuruların değerlendirilmesi     : 09/09/2021

Kura yeri                                          : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Kura tarihi ve saati                         : 09/09/2021 Saat:16.00

 

 

 

 

MÜNHAL POZİSYONLAR

 

BİRİM ADI

UNVANI

VİZE SAYISI

DOLU

POZİSYON SAYISI

BOŞ POZİSYON SAYISI

Keşan Devlet Hastanesi

Tabip

8

5

3

Uzunköprü Devlet Hastanesi

Tabip

7

5

2