İtiraz Sonrası Kesinleşen Sürekli İşçi Kadrosu Kesin Kabul Listesi
06 Mart 2018

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar  ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan  kişilere ait listeler  Müdürlüğümüz Web sitesinde 20.02.2018 tarih ve saat 09:30   itibarıyla  yayınlanmıştı.

23/02/2018 tarihine  kadar yapılmış olan itiraz başvuruları, 23/02/2018-27/02/2018 tarihleri arasında Tespit Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, kabul edilen kişilere ait kesinleşen (Ek:1) liste ekte yayınlanmıştır.

            1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

              İlgililere ilanen tebliğ olunur.

                   Dr.Ali Cengiz KALKAN
                               İl Sağlık Müdürü

EK-1 Kesinleşen Kabul Listesi

NOT:

     1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırma sonucunda elde edilen bilgiler geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

    2- Sınav tarihleri daha sonra Edirne İl Sağlık Müdürlüğü resmi sitesinde ilgililere duyurulacaktır